Bridgestone motorcycle Simply Ride! GARANTI

GRATIS TRYGHEDS- Garantiordning*

TILBAGE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSITET BRIDGESTONE.DK

DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER OG FORSTÅR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FØR DU BRUGER VORES WEBSITE. VED AT BESØGE OG BRUGE DETTE WEBSITE ACCEPTERER DU, AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, MÅ DU IKKE BRUGE ELLER ÅBNE DETTE WEBSITE, OG BRIDGESTONE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT BEGRÆNSE ELLER BLOKERE DIN ADGANG TIL WEBSITET.

 1. Definitioner

  "BRIDGESTONE" henviser til selskabet BRIDGESTONE EUROPE NV, der er registreret i Belgien med hjemsted på Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium og optaget i registret over retlige enheder under nr. 0441 192 820 Bruxelles.

  "Vi"/"os"/"vores" henviser til BRIDGESTONE.

  "Bruger(e)" henviser til bruger(e) af websitet enten kollektivt eller individuelt, alt efter sammenhængen.

  "Website" henviser til websitet, www.bridgestone-simplyride.eu, eller enhver efterfølgende webadresse, som kan erstatte sitet.

  "Du /din/dit" henviser til dig som bruger af websitet.

 2. Adgang til websitet

  Dette website ejes af BRIDGESTONE.

  BRIDGESTONE forbeholder sig ret til altid at ensidigt nægte adgang til denne website eller dele af det.

  BRIDGESTONE forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige adgangen til websitet med øjeblikkelig virkning, såfremt uautoriseret menneskelig indgriben, virus, bugs eller andre årsager, der er uden for BRIDGESTONEs kontrol, beskadiger eller udgør en trussel til websiteportalens administration eller sikkerhed.

 3. Indhold

  Oplysningerne på dette website er kun beregnet til orientering og er ikke bindende.

  BRIDGESTONE given ingen garanti for, at oplysningerne på websitet er korrekte eller fuldstændige. Med undtagelse af behandlingen af bestillinger afgivet via websitet, eller medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, kan der ikke afledes andre rettigheder af nogen art fra dette website.

  BRIDGESTONE forbeholder sig ret til ensidigt at ændre websitets indhold og layout til enhver tid og uden varsel.

  BRIDGESTONE påtager sig intet ansvar for tekniske, hardware- eller softwarefejl af nogen art eller for mistede netværksforbindelser og afbrudte computertransmissioner.

 4. Brugerens forpligtelser

  Du må ikke bruge websitet på nogen måde, som overtræder eller krænker rettighederne for en person, firma eller selskab (herunder, men ikke begrænset til, rettigheder til intellektuel ejendom, rettigheder til fortrolighed eller beskyttelse af personlige oplysninger samt databeskyttelse).

  Det er strengt forbudt at sende eller støtte udsendelsen af uopfordrede eller individuelle mails eller spam fra websitet.

  Du accepterer, at du ikke må uploade, overføre eller transmittere nogen former for computervira, makrovira, trojanske heste, orme eller andet, der er designet til at forstyrre, afbryde eller ødelægge computeres normale driftsprocedurer via websitet.

  Du må ikke uploade, sende eller opslå materiale på eller via websitet, som er ærekrænkende, stødende eller af obskøn eller truende karakter eller som kan forårsage irritation, ulejlighed eller unødig angst eller som er i strid med gældende love eller regler, eller som overtræder en persons rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, databaseret og fortrolighed).

  Du må ikke oprette links til websitet uden udtrykkelig, forudgående skriftligt samtykke fra BRIDGESTONE. Du må ikke forsøge at forstyrre den normale drift af websitet, og du må i særdeleshed ikke forsøge at manipulere med, hacke ind i eller på anden måde forstyrre nogen computersystemer, servere, routere eller en anden internettilsluttet enhed, der er forbundet med dette websted.

  Du må ikke bruge websitet på en måde, der kan forårsage, at websitet bliver lukket ned, beskadiget, gjort mindre effektivt eller på måder, hvor websitets effektivitet eller funktionalitet på nogen måde forringes.

  Du må ikke oprette og udgive et hyperlink til nogen del af websitet eller foretage nogen form for uautoriseret adgang til nogen del eller komponent på websitet.

  Du accepterer, at i tilfælde af at du har nogen ret, krav eller søgsmål mod en eller flere brugere, der udspringer af sådanne brugeres anvendelse af websitet, skal du forfølge en sådan ret, krav eller søgsmål uafhængigt af os og uden at søge regres hos os.

 5. Skadesløsholdelse

  Du accepterer at bære det fulde ansvar for (og fuldt ud kompensere os imod) alle krav, ansvar, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, som vi pådrager os og som udspringer af enhver overtrædelse af vilkårene og betingelserne eller af nogen anden forpligtelse i forbindelse med din brug af websitet eller fra en anden persons brug af din pc eller internetkonto til at tilgå websitet.

 6. Links til andre websites

  Dette website kan indeholde links til andre tredjeparters websites i et forsøg på at give øget værdi til vores brugere. Du anerkender og accepterer, at BRIDGESTONE ikke kan holdes ansvarlig eller hæfte for tilgængeligheden af sådanne eksterne websites eller ressourcer, samt at du forstår, at BRIDGESTONE ikke støtter og ikke kan holdes ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for praksis til beskyttelse af personlige oplysninger eller indhold (herunder vildledende fremstilling eller ærekrænkende indhold) på sådanne websites herunder (uden begrænsning) annoncering, produkter eller andre materialer eller tjenester på, eller som tilgængelige fra, sådanne websites eller ressourcer, eller for eventuelle skader, tab eller lovovertrædelse forårsaget eller som påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen eller tillid til det indhold, produkter eller tjenester, der til rådighed på sådanne eksterne websites eller ressourcer.

 7. Overvågning

  BRIDGESTONE har ret, men er ikke forpligtet, til at overvåge enhver aktivitet og indhold i forbindelse med websitet. BRIDGESTONE kan undersøge enhver rapporteret overtrædelse af de nuværende vilkår og betingelser eller klager og træffe de foranstaltninger, som BRIDGESTONE finder passende (hvilket kan omfatte, men ikke være begrænset til, advarsler, suspension, afbrydelse af eller pålæggelse af betingelser for din adgang til og/eller fjerne ethvert materiale på websitet).

 8. Immaterielle rettigheder

  Du anerkender og accepterer, at alle ophavsrettigheder, databaserettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder til websitet, herunder, men ikke begrænset til, indhold - i hvilken som helst form, layout og design - til enhver tid tilhører os eller vores dataleverandører og andre licenshavere.

  Det er strengt forbudt at bruge nogen af webstedets bestanddele, herunder, men ikke begrænset til, indhold – i hvilken som helst form, layout og design - uden forudgående skriftlig tilladelse fra BRIDGESTONE. En sådan anvendelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra BRIDGESTONE kan udgøre en overtrædelse af immaterielle ejendomsrettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat ved lov.

  Alle kopier af disse vilkår og betingelser, eller enhver del af disse, skal indeholde denne erklæring om immateriel ejendomsret samt angive andre meddelelser om immateriel ejendomsret såfremt kopien er tilladt under de ovennævnte bestemmelser.

 9. Ansvarsbegrænsning

  Materialet på dette website er beregnet til at gøre det muligt for brugere at få let adgang til information og nyheder om BRIDGESTONEs aktiviteter. BRIDGESTONE bestræber sig på at holde materialet ajourført og nøjagtige. Selvom vi bruger rimelige bestræbelser på at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, vi lægger ud på websitet, giver vi ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forhold til en sådan nøjagtighed.

  DETTE WEBSITE LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", OG BRIDGESTONE FRASKRIVER SIG ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I DET OMFANG, DER TILLADELSE AF GÆLDENDE LOV.

  Du accepterer, at vi ikke kan garantere - og derfor ikke på nogen måde kan holdes ansvarlige for - sikkerheden og beskyttelsen af websitet samt eventuelle oplysninger, du sender til eller henter fra websitet

  I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOV PÅTAGER BRIDGESTONE SIG INTET ANSVAR OVER FOR FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN SOM HELST FORM FOR SKADER OG TAB HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF BRUG ELLER FORTABELSE AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD, UANSET OM DETTE SKER KONTRAKTRETLIGT ELLER ERSTATNINGSRETLIGT, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED WEBSITETS VISNING, BRUG ELLER TILLID TIL DETS INDHOLD ELLER WEBSITETS PRÆSTATION, OG UANSET OM DET SKYLDES UNØJAGTIGHED, FEJL, UDELADELSE ELLER ANDRE ÅRSAGER, OG UANSET OM DET KAN RELATERES TIL EN DEL AF BRIDGESTONE ELLER BRIDGESTONES REPRÆSENTANTER, AGENTER ELLER ANDEN PERSON.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige, hverken kontraligt, erstatningsretligt eller andet, hvis du pådrager dig tab eller lider skade ved din adgang til websitet via en tredjeparts hypertekstlink.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige, hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uden begrænsning for uagtsomhed), prækontraktligt eller for andre erklæringer (med undtagelse for svigagtige urigtige oplysninger) eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med websitet eller produkter eller tjenester, der tilbydes på websitet, uanset om dette gøres af os eller på vores vegne for:

  • Ethvert økonomisk tab (herunder, uden begrænsning, tab af indtægter, overskud, kontrakter, virksomhed eller forventede besparelser).

  • Ethvert tab af goodwill eller omdømme. Ethvert særlig eller indirekte tab eller driftstab.

  • I alle tilfælde uanset om sådanne tab kunne være forudset af nogen af parterne på det tidspunkt, hvor den hændelse, der gav anledning til tabet, indtraf.

   INTET I DISSE BRUGSBETINGELSER UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER BRIDGESTONES ANSVAR I TILFÆLDE AF VILDLEDENDE FREMSTILLING ELLER VED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER SKYLDES UAGTSOMHED FRA BRIDGESTONES SIDE.

 10. BRIDGESTONES rettigheder

   1. BRIDGESTONE forbeholder sig ret til at:

    1. Ændre eller lukke websitet (eller en del deraf) midlertidigt eller permanent med eller uden varsel til dig, og du bekræfter, at BRIDGESTONE ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring eller lukning af websitet.

    2. Ændre de nuværende vilkår og betingelser fra tid til anden, og din fortsatte brug af websitet (eller en del deraf), efter en sådan ændring anses for din accept af sådanne ændringer. Det er dit ansvar at kontrollere de nuværende vilkår og betingelser for at afgøre, om de er blevet ændret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på websitet. Hvis du vælger ikke at acceptere en eller flere ændringer til de nuværende vilkår og betingelser, skal du straks stoppe med at bruge websitet.

  10.2. BRIDGESTONE bruger rimelige bestræbelser på at vedligeholde websitet. Websitet kan blive ændret fra tid til anden. Du vil ikke være berettiget til nogen kompensation som følge af, at du ikke kan bruge en vilkårlig del af websitet eller som følge af en fejl, suspension eller lukning af hele eller dele af websitet på grund af omstændigheder, der er uden for vores kontrol.

 11. Lovvalg og værneting

  Disse vilkår og betingelser er udelukkende underlagt og fortolket i overensstemmelse med belgisk lovgivning.

  Eventuelle tvister, der opstår fra disse vilkår og betingelser, skal underkastes den eksklusive jurisdiktion hos domstolene i Bruxelles. Ved at bruge dette website accepterer du den personlige jurisdiktion og værneting hos sådanne domstole.

 12. Adskillelighed

  Hvis hvilken som helst del af de nuværende vilkår og betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller af anden grund ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i de øvrige bestemmelser i de nuværende vilkår og betingelser.

 13. Meddelelser

  1. Du kan sende os meddelelser og forespørgsler i forbindelse med de nuværende vilkår og betingelser:

   1. Med post til Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien;

   2. Telefonisk til +3227146700; eller

13.2. Et bevis for din afsendelse udgør ikke en garanti for vores modtagelse af din meddelelse. Du skal sikre, at du har modtaget en bekræftelse fra os, som vil blive sendt inden for 3 arbejdsdage fra vores modtagelse, og du skal opbevare denne.

*Du kan finde yderligere detaljerede oplysninger under Vilkår og betingelser!