Bridgestone motorbanden Simply Ride! GARANTIE

GRATIS BANDENPECH GARANTIE!*

TERUG

GEBRUIKSVOORWAARDEN BRIDGESTONE-SIMPLYRIDE.EU WEBSITE

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOORLEEST VOORDAT U ONZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, STEMT U ERMEE IN OM DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBONDEN TE WORDEN. ALS U ER NIET MEE INSTEMT OM DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBONDEN TE WORDEN, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN OF ZICH HIERTOE TOEGANG VERSCHAFFEN, EN HEEFT BRIDGESTONE HET RECHT OM TOEGANG TOT DE WEBSITE TE BEPERKEN OF TE VERHINDEREN.

 1. Definities

  "BRIDGESTONE" betekent de vennootschap BRIDGESTONE EUROPE NV, opgericht naar Belgisch recht en gevestigd te Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België, geregistreerd in het Register van Rechtspersonen onder nr. 0441 192 820 Brussel;

  "Wij"/"Ons"/"Onze" verwijst naar BRIDGESTONE;

  "Gebruiker(s)" betekent (een) gebruiker(s) van de website, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, al naargelang de context vereist;

  "Website" betekent de website met het adres www.bridgestone-simplyride.eu of een navolgende URL die dit adres kan vervangen; en

  "U/Uw" betekent u als gebruiker van de website.

 2. Toegang tot de Website

  Deze Website is eigendom van BRIDGESTONE.

  BRIDGESTONE behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig toegang tot deze Website of delen hiervan te weigeren.

  BRIDGESTONE behoudt zich het recht voor om toegang tot de Website met onmiddellijke ingang te onderbreken of te beëindigen als niet-bevoegde menselijke tussenkomst, virussen, bugs of andere oorzaken waarover BRIDGESTONE geen macht heeft het beheer of de beveiliging van het webportaal aantasten of in gevaar brengen.

 3. Inhoud

  De informatie die deze Website bevat, wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden verschaft en is niet bindend.

  BRIDGESTONE garandeert niet dat de informatie op de Website correct of volledig is. Behoudens de uitvoering van via de Website geplaatste bestellingen of zoals anderszins expliciet bepaald, kunnen geen enkele rechten aan deze Website ontleend worden.

  BRIDGESTONE behoudt zich het recht voor om de inhoud en opmaak van de Website te allen tijde en zonder kennisgeving eenzijdig te wijzigen.

  BRIDGESTONE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen of storingen van hardware of software van welke aard ook, verbroken netwerkverbindingen of misleidende gegevensoverdracht via de computer.

 4. Verplichtingen van de gebruiker

  U mag de Website niet gebruiken op een manier die de rechten van een persoon, bedrijf of onderneming overtreedt of schendt (inbegrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, geheimhoudingsrechten of rechten met betrekking tot privacy en gegevensbescherming).

  Het is u strikt verboden om ongewenste bulkmail of afzonderlijke e-mailberichten of spam vanaf de Website te versturen of bij het versturen hiervan te helpen.

  U stemt ermee in om via de Website geen computervirussen, macrovirussen, Trojaanse paarden, wormen, of iets anders dat gecreëerd is om de normale besturingsprocedures van een computer te verstoren, onderbreken of ontwrichten, te uploaden of te verzenden.

  U mag geen materiaal via de Website uploaden of verzenden dat lasterlijk of beledigend, van obscene of bedreigende aard is of dat irritatie, ongemak of onnodige bezorgdheid kan veroorzaken of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van een persoon (inbegrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databaserechten en vertrouwelijkheid).

  U mag zonder de expliciete, voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIDGESTONE geen links naar de Website creëren. U mag niet proberen om de goede werking van de Website te verstoren, en in het bijzonder mag U niet proberen om een computersysteem, server, router of een ander op internet aangesloten apparaat dat met deze Website verbonden is onklaar te maken, dit te kraken of anderszins te verstoren.

  U mag de Website niet gebruiken op een manier die ervoor kan zorgen dat de Website verstoord, beschadigd of minder efficiënt gemaakt wordt of op een manier waardoor de doeltreffendheid of functionaliteit van de Website op welke wijze dan ook verslechtert.

  U mag geen hypertextlink naar een deel van de Website creëren of publiceren of proberen om zich onbevoegde toegang tot een deel of component van de Website te verschaffen.

  U stemt ermee in dat in het geval dat U een recht, claim of gerechtelijke procedure tegen Gebruikers heeft ingeroepen of ingesteld die voortkomt uit het gebruik van de Website door die Gebruiker, u dit recht, deze claim of gerechtelijke procedure zult uitoefenen of instellen onafhankelijk van en zonder verhaalsvorderingen tegen ons.

 5. Schadeloosstelling

  U stemt ermee in om volledig aansprakelijk te zijn voor (en ons volledig te vrijwaren tegen) alle claims, aansprakelijkheid, schadevergoeding, verliezen, kosten en onkosten, inbegrepen advocatenkosten, die door ons geleden worden en voortkomen uit een schending van de voorwaarden door U, of andere schade die voortkomt uit Uw gebruik van de Website of het gebruik door een ander persoon die toegang tot de Website verkrijgt met gebruik van Uw PC of Uw account voor internettoegang.

 6. Links naar andere websites

  Deze Website kan links naar andere websites van derden bevatten met de bedoeling om onze Gebruikers meerwaarde te verschaffen. U verklaart en stemt ermee in dat BRIDGESTONE niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en niet instemt met en niet, direct of indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de privacypraktijken of de inhoud (inbegrepen bedrieglijke of lasterlijke inhoud) van deze websites, inbegrepen, maar niet beperkt tot, reclame, producten of ander materiaal of andere diensten op of verkrijgbaar via deze websites of bronnen, noch voor schade, verliezen of overtredingen die veroorzaakt of vermeend veroorzaakt worden door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op deze inhoud, goederen of diensten die op deze externe websites of bronnen beschikbaar zijn.

 7. Controle

  BRIDGESTONE heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en inhoud die met de Website verbonden zijn, te controleren. BRIDGESTONE mag alle gemelde overtredingen van de onderhavige Voorwaarden of gemelde klachten onderzoeken en alle mogelijke actie ondernemen die BRIDGESTONE passend acht (inbegrepen, maar niet beperkt tot, het uitgeven van waarschuwingen, schorsing, beëindiging of het verbinden van voorwaarden aan Uw toegang en/of het verwijderen van materiaal van de website).

 8. Intellectuele eigendomsrechten

  U verklaart en stemt ermee in dat alle auteursrechten, databaserechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, inbegrepen maar niet beperkt tot inhoud (in welke vorm dan ook) en opmaak, te allen tijde onvervreemdbare rechten zullen zijn van Ons of Onze dataproviders of andere licentiegevers.

  Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIDGESTONE gebruik te maken van onderdelen van de Website, inbegrepen maar niet beperkt tot inhoud (in welke vorm dan ook) en opmaak. Gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIDGESTONE kan een overtreding van intellectuele eigendomsrechten vormen, tenzij door de wet expliciet anderszins bepaald wordt.

  In kopieën van deze voorwaarden of een deel daarvan moeten, voor zover de kopie krachtens de voormelde bepalingen geoorloofd is, deze verklaring met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom vermeld worden.

 9. Beperking van aansprakelijkheid

  Het op deze Website verschafte materiaal is bedoeld om Gebruikers in staat te stellen om gemakkelijke toegang tot informatie en nieuws over de activiteiten van BRIDGESTONE te verkrijgen. BRIDGESTONE streeft ernaar om het materiaal bijgewerkt en correct te houden. Hoewel we Ons redelijke inspanningen getroosten om de correctheid van de informatie die We op de Website plaatsen te controleren, verschaffen We geen, expliciete of impliciete, garanties met betrekking tot deze correctheid.

  DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" EN BRIDGESTONE VERWERPT, VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INBEGREPEN ALS VOORBEELD, MAAR NIET BEPERKT TOT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  U erkent dat wij de beveiliging van de Website en informatie die aan U verschaft wordt door de Website of door U van de Website gehaald wordt, niet kunnen garanderen en daarom hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn.

  VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, AANVAARDT BRIDGESTONE GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE JEGENS U OF EEN DERDE, INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, OP GROND VAN OVEREENKOMST OF ONRECHTMAGIE DAAD, DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET HET BEKIJKEN, GEBRUIK EN VERTROUWEN OP OF PRESTATIES VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD HIERVAN, DIE TE WIJTEN IS AAN ONNAUWKEURIGHEID, FOUTEN, NALATIGHEDEN OF EEN ANDERE OORZAAK EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS DOOR BRIDGESTONE, HAAR VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, OF EEN ANDERE PERSOON.

  Wij zijn niet aansprakelijk op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins als U verlies of schade lijdt als U via een hypertextlink van een derde verbinding met de website zoekt.

  Wij zijn niet aansprakelijk op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (inbegrepen, maar niet beperkt tot, nalatigheid), of een voorovereenkomst of andere verklaringen (uitgezonderd bedrog) of anderszins op grond van of in verband met de Website of producten of diensten die op de Website door ons of namens ons worden aangeboden voor:

  • economische verliezen (inbegrepen, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, winstderving, verlies van contracten, omzet of verwachte besparingen); of

  • verlies van goodwill of reputatie: of

  • bijzondere of indirecte schade of gevolgschade;

  • in ieder geval ongeacht of deze verliezen op de datum waarop de gebeurtenis die de ontstane schade heeft veroorzaakt door één van Ons verwacht werden.

   NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIDGESTONE VOOR BEDROG OF DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL DAT VOORTKOMT UIT DE NALATIGHEID VAN BRIDGESTONE BEPERKEN OF UITSLUITEN.

 10. De rechten van BRIDGESTONE

   1. BRIDGESTONE behoudt zich het recht voor om:

    1. de Website (of een deel hiervan), tijdelijk of definitief, te wijzigen of te verwijderen met of zonder kennisgeving aan U, en U bevestigt dat BRIDGESTONE niet aansprakelijk zal zijn jegens U of een derde voor wijzigingen of verwijdering van de Website.

    2. de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen, en Uw voortgezet gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke verandering zal worden beschouwd als Uw aanvaarding van een dergelijke verandering. Het is Uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze voorwaarden gewijzigd zijn. De meest recente versie zal altijd op de Website geplaatst worden. Als U niet instemt met een bepaalde wijziging van deze voorwaarden, dient U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.

  10.2 BRIDGESTONE zal zich redelijke inspanningen getroosten voor onderhoud van de Website. De Website kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. U zult niet in aanmerking komen voor enig soort vergoeding omdat U een deel van de Website niet kunt gebruiken of op grond van een storing, onderbreking of verwijdering van de volledige of een deel van de Website door omstandigheden waarover Wij geen macht hebben.

 11. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  Deze voorwaarden worden uitsluitend geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig Belgisch recht.

  Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden zullen voorgelegd worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Door het gebruik van deze Website stemt U in met de absolute bevoegdheid van en, verwijzing naar, deze rechtbanken.

 12. Deelbaarheid

  Als een deel van deze voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

 13. Kennisgevingen

  1. U kunt ons kennisgevingen krachtens of in verband met deze Voorwaarden doen:

   1. per post aan Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België;

   2. per telefoon aan +3227146700;

13.2 Een verzendbewijs garandeert niet Onze ontvangst van Uw kennisgeving. U moet garanderen dat U een bewijs van ontvangst van Ons ontvangen heeft, dat binnen 3 werkdagen na ontvangst door Ons verstuurd zal worden, en dat U moet bewaren.

*Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Voorwaarden en Reglement!