Bridgestone motorbanden Simply Ride! GARANTIE

GRATIS BANDENPECH GARANTIE!*

TERUG

Deelnamevoorwaarden “Simply Ride!”

De onderhavige voorwaarden gelden voor de deelname aan de Bridgestone actie “Simply Ride!” op de website. Deelname aan deze promotieactie is mogelijk via de link https://www.bridgestone-simplyride.eu.


§ 1 - Definities
1.1. Promotieactie: Bridgestone actie volgens de nadere beschrijving onder artikel 3.

1.2. Deelnameperiode: De promotieactie begint op 01.05.2020 voor onbepaalde duur. Bridgestone heeft echter te allen tijde het recht om de promotieactie zonder opgaaf van redenen stop te zetten of om alsnog de actieperiode vast te leggen.

1.3. Deelnemer: Een aan de promotieactie deelnemende persoon, die overeenkomstig artikel 2 van de deelnamevoorwaarden gekwalificeerd voor deelname is.

1.4. Premie: De deelnemer ontvangt een garantie van 24 maanden voor de geregistreerde Bridgestone-banden.

1.5. Organisator:

Bridgestone Europe NV/SA filiaal Duitsland, Justus-von-Liebig-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H. (Duitsland), ondernemingsnummer 0441.192.820

Bridgestone Europe NV/SA filiaal Oostenrijk, Maria-Jacobi G. 1, 1030 Wien (Oostenrijk), ondernemingsnummer 0441.192.820

Bridgestone Europe NV/SA, filiaal Spreitenback, Bodenäckerstrasse 1, 8957 Spreitenbach (Zwitserland), ondernemingsnummer 0441.192.82

Bridgestone EUROPE NV/SA, Av Georges Washington, 62400 Bethune (Frankrijk), ondernemingsnummer 0441.192.82

Bridgestone Europa NV/SA, Via delle Margherite 40, Zona Industriale, 70026 Modugno (Italië), ondernemingsnummer 0441.192.820

Bridgestone Europe NV/SA, filiaal Spanje, C/ Isla Graciosa 3, Planta 1ª Pol. Industrial Norte, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid (Spanje), ondernemingsnummer 0441.192.820

1.6. Deelnameregels: De onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van het Beleid inzake gegevensbescherming en het Cookiebeleid, die voor de promotieactie van toepassing zijn, zoals vermeld op de website https://www.bridgestone-simplyride.eu.

1.7. Premieontvanger: Deelnemer die overeenkomstig artikel 3.1 de premie ontvangt. Enkel zolang de voorraad strekt. Is deze limiet nog voor het officiële einde van de deelnameperiode bereikt, dan wordt de deelnameperiode overeenkomstig ingekort.


§ 2 - Deelnamekwalificatie
2.1 Aankoop en bewijs
Voor deelname aan “Simply Ride!” is de aankoop van minstens 1 nieuwe Bridgestone-motorfietsband bij een Biker's Club-retailer vereist. Geldig voor deelname zijn die Bridgestone-motorfietsbanden (uitgezonderd scooter-, race-, off-road- en motorcross-banden) en OEM-banden (onafhankelijk van fabrikant) die binnen 14 dagen na aankoop online geregistreerd zijn.

Aankoopbewijzen (factuur, kassabon, ontvangstbewijs, machinaal opgestelde aankoopbewijs met briefhoofd of stempel van retailer, waarop duidelijk de naam van de retailer en de beschrijving van de gekochte Bridgestone-motorfietsband vermeld zijn) moet ter registratie worden geüpload op https://www.bridgestone-simplyride.eu.

Uit het aankoopbewijs moet duidelijk blijken dat binnen de actieperiode bij een Biker's Club-retailer minstens één motorfietsband (uitgezonderd scooter-, race-, off-road- en motorcross-banden) is gekocht. De factuur moet in naam van het bedrijf en/of de naam van de deelnemer opgesteld zijn. Elk aankoopbewijs mag slechts eenmaal voor deelname aan de promotieactie worden gebruikt. Bij herhaald gebruik worden zowel de eerste als ook de volgende registraties gedeactiveerd en na het einde van de actieperiode verwijderd, en wordt de deelnemer uitgesloten van de promotieactie.

Wordt binnen 14 dagen na registratie geen aankoopbewijs ingediend of is het aankoopbewijs ongeldig, dan wordt het account van de deelnemer geblokkeerd en na het einde van de promotieactie door Bridgestone verwijderd, en dan bestaat er geen recht op deelname en op ontvangst van de premie.

2.2 Gekwalificeerd voor deelname is
a) elke natuurlijke persoon (privépersoon, freelancer, arts of handelaar) met vaste woonplaats in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg of Spanje en die reeds 18 jaar of ouder is.

b) elke rechtspersoon met hoofdkantoor in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg of Spanje.

2.3 Uitgesloten van deelname zijn:
- werknemers van Bridgestone;
- betrokken handelspartners;
- betrokken agentschappen;
- betrokken dienstverleners;
- betrokken ondernemingen en retailers en hun familieleden.

2.4 Geen overdracht van deelname: Bovendien is het voor werknemers van Bridgestone, de betrokken handelspartners en betrokken agentschappen, dienstverleners en ondernemingen en hun werknemers en de familieleden ervan, verboden om in naam van derde partijen (kopende consumenten) deel te nemen, ook al werd hen daartoe uitdrukkelijk een opdracht gegeven. Dit leidt namelijk tot uitsluiting van deelname.

2.5 Uitgesloten zijn of worden die personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of door andere manipulatie een voordeel trachten te verkrijgen. In dat geval kunnen toegekende prijzen/vouchers ook worden ingetrokken en teruggevraagd.

2.6 Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden.

2.7 Het Beleid inzake gegevensbescherming is te vinden op Gegevensbescherming en het Cookiebeleid.

2.8 De organisator behoudt zich het recht voor om die deelnemers uit te sluiten die onvolledige of valse adressen of namen gebruiken en om inzendingen van deelnemers uit te sluiten die de deelnamevoorwaarden misbruiken, manipuleren, omzeilen of proberen om dit te doen, of de enige vorm van fraude plegen.

2.9 De deelnemers kunnen uitsluitend binnen de actieperiode en op de in de onderhavige deelnamevoorwaarden beschreven manier aan de promotieactie deelnemen.

2.10. Om aan deze promotieactie te kunnen deelnemen, moet de deelnemer beschikken over toegang tot een internetverbinding via zijn computer, smartphone of ander eindapparaat.

2.11 Afhankelijk van de e-mailaanbieder van de deelnemer kunnen bevestigings- en verlengingsmails mogelijk als spam worden beschouwd. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn spambox te controleren op dergelijke e-mails.


§ 3 - Beschrijving van promotieactie

Vanaf 01.05.2020 presenteert Bridgestone de promotieactie “Simply Ride!”. Registratie voor deelname aan de promotieactie is uitsluitend mogelijk binnen de actieperiode. Voor deelname moeten de klanten banden (zie §2) kopen en deze registreren op de website of hun OEM-banden (onafhankelijk van de fabrikant) aanmelden.

§ 4 - Deelname, testfase en beoordeling

4.1 Nadat de deelnemer zich heeft geregistreerd en deze registratie met behulp van een double opt in-methode is bevestigd, kunnen de gegevens worden gecontroleerd en kan het garantiecertificaat worden voorbereid.

4.2 Is het aankoopbewijs ongeldig, dan wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld, wordt zijn deelnemersaccount geblokkeerd en wordt aan het einde van de promotieactie zijn registratie verwijderd.


§ 5 – Premie: Garantie van 24 maanden

5.1 Het garantiecertificaat wordt binnen 24 uur in PDF-formaat per e-mail naar het verstrekte e-mailadres gestuurd. De garantie begint bij ontvangst van het certificaat en eindigt automatisch na 24 maanden na de datum van uitgifte.

5.2 De garantie geldt voor alle schade die de band tijdens de eerste 24 maanden na datum van aankoop heeft opgelopen en die voor het einde van deze periode bij ons schriftelijk is gemeld. Schade die na afloop van deze periode van 24 maanden is gemeld, valt niet meer onder de garantie.

5.3 De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage, overmatige slijtage, verkeerd gebruik of defecte chassisonderdelen. Ook schade aan de velgen of aan de motorfiets of opzettelijke schade of schade door een ongeval, wordt niet door deze garantie gedekt.

5.4 In geval van erkende schade ontvangt de garantienemer op basis van de aanbevolen minimale restprofieldiepte (bij het voorwiel twee millimeter en bij het achterwiel twee millimeter) een vervangingsband voor de beschadigde band, waarbij Bridgestone zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken ofwel een nieuwe band te geven ofwel een korting te verlenen die op basis van de betaalde prijs en de restprofieldiepte wordt berekend.

De creditnota wordt in Duitsland uitgegeven door Bridgestone Europe NV/SA, filiaal Duitsland, in Oostenrijk door Bridgestone Europe NV/SA, filiaal Oostenrijk, en in Zwitserland door Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem, filiaal Spreitenbach, in Frankrijk door Bridgestone Europe NV/SA France, in Italië door Bridgestone Europe NV/SA Italy en in Spanje door Bridgestone Europe NV/SA Spain.

Voor motorfietsbanden die meer slijtage vertonen, biedt de garantie geen dekking. De controle van de schade gebeurt hetzij ter plekke door een erkende Biker's Club-retailer hetzij direct door een verkoopvertegenwoordiger van Bridgestone.

5.5 Het krediet wordt berekend als een procent van de restprofieldiepte en van de originele aankoopprijs. Dat is het definitieve bedrag van de creditnota. Kosten voor montage enzovoort zijn niet in de garantie inbegrepen. Uitbetaling in contant geld is niet mogelijk. Het bedrag van de creditnota wordt bij de aankoop van een nieuwe Bridgestone-motorfietsband verrekend.

5.6 Bij overdracht van deze premie wordt Bridgestone ontheven van enige andere claims en Bridgestone neemt dan ook geen aansprakelijkheid op voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of andere verwante omstandigheden van de premie.

5.7 De promotieactie loopt tot ze wordt geannuleerd. In geval van een annulering worden op de website geen verdere registraties meer geaccepteerd. Indien wegens technische problemen of andere redenen alsnog verdere registraties op de website worden geaccepteerd, dan behoudt Bridgestone zich het recht voor om deze registraties weer te verwijderen. Uitbetaling uitsluitend aan eindklanten.

Bridgestone neemt geen aansprakelijkheid op voor teleurstellingen of schade die daaruit voortvloeien. Verlenging van de promotieactie voorbehouden.

5.8 Bridgestone behoudt zich het recht voor om de promotieactie op om het even welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te onderbreken of stop te zetten. Van dit recht maakt de organisator meer bepaald gebruik wanneer om technische redenen (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen een correcte uitvoering van de promotieactie niet (meer) kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke stopzetting door het gedrag van een deelnemer wordt veroorzaakt, dan kan de organisator eisen dat deze persoon de veroorzaakte schade vergoedt.

5.9 Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.


§ 6 – VRIJWARINGSCLAUSULE

6.1 De organisator, zijn werknemers, zijn contractpartners en andere betrokken derde partijen nemen geen aansprakelijkheid op voor schade die voortvloeit uit de premie (over de toekenning en/of het gebruik ervan) of uit de deelname aan de promotieactie. Dit geldt niet in geval van voorbedachte rade of grove nalatigheid, en in dat geval alleen voor letsels of voor sterftegevallen of voor aansprakelijkheid in het kader van de contractuele verplichtingen van de organisator.

6.2 De organisator, zijn werknemers, zijn contractpartners of andere betrokken derde partijen nemen geen aansprakelijkheid op voor verloren geraakte, te laat ingediende of foute inzendingen van deelnemers die het gevolg zijn van gebeurtenissen die buiten de controle van de organisator liggen, bv. storingen in de software, het eindapparaat van de deelnemer, zijn netwerk, zijn internetverbinding enz.

6.3 De organisator geeft geen enkele garantie wat betreft de toegekende premie en kan in dat verband niet aansprakelijk worden gesteld (behalve in geval van voorbedacht rade of grove nalatigheid). De organisator neemt geen aansprakelijkheid op voor enig defect aan de premie.

In bepaalde rechtsgebieden is het verboden om de aansprakelijkheid onder enige of alle bovenstaande omstandigheden uit te sluiten of te beperken. In deze rechtsgebieden wordt de aansprakelijkheid van de organisator in de grootste wettelijk toegestane mate beperkt.


Alle belastingen die overeenkomstig de voor de deelnemer toepasselijke plaatselijke of andere wetten volledig of gedeeltelijk op de waarde van de premie verschuldigd zijn, zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen onder geen beding bij de organisator worden verhaald.

6.4 Markeringen, bv. merken, titels, logo's: Alle bij de promotieactie gebruikte en/of op het promotiemateriaal vermelde productnamen, afbeeldingen of merken zijn beschermde merken, modellen enzovoort van de desbetreffende ondernemingen en/of licentiegevers, ongeacht of deze al dan niet specifiek vermeld en met een symbool zoals ® of ™ gemarkeerd zijn.


§ 7 - VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

7.1 Informatie inzake gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens van de deelnemer worden door de organisator (die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt) vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verzameld, opgeslagen en verwerkt met als doel de uitvoering van de promotieactie. Persoonsgegevens worden uitsluitend overgedragen aan partijen die meehelpen bij de uitvoering van de promotieactie (dienstverleners, agentschappen, verzenders van de premies). Een overdracht aan andere derde partijen vindt niet plaats, tenzij hiervoor de toestemming van de deelnemer of een wettelijke goedkeuring voor bestaat. De persoonsgegevens van de deelnemer worden aan de organisator van de promotieactie verstrekt met als doel de uitvoering van de promotieactie en meer bepaald voor communicatie over de promotieactie per e-mail of telefoon.

De deelnemer heeft recht op informatie over de bij de organisator opgeslagen persoonsgegevens en op verdere informatie over de gegevensverwerking, alsook recht op correctie of wissing van de gegevens en op beperking van de gegevensverwerking. Indien een verzoek voor het wissen van de gegevens wordt ingediend, dan worden de gegevens op het einde van de promotieactie gewist. Om deze rechten uit te oefenen, dient de deelnemer direct contact op te nemen met de organisator op de in punt 1 vermelde contactgegevens. De deelnemer heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen, met werking in de toekomst, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met als doel de uitvoering van de promotieactie. Indien de deelnemer zijn recht op bezwaar uitoefent, dan kan de organisator echter zijn diensten niet meer verlenen.

De deelnemer heeft verder te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, bv. bij de Toezichthouder Gegevensbescherming van de woonplaats van de deelnemer. De deelnemer heeft ook de optie om zijn wettelijke rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen op https://privacy.bridgestone.eu of contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming op https://privacy.bridgestone.eu/ansprechpartner

Tijdens het registreren voor de promotieactie kan de deelnemer kiezen om in de toekomst al dan niet verdere informatie over goederen en diensten van de organisator te ontvangen.

Indien de deelnemer daartoe beslist, dan verklaart hij zich in een aparte toestemmingsverklaring ermee akkoord dat zijn registratiegegevens worden opgenomen in de mailinglijst voor de nieuwsbrief van de organisator. De deelnemer kan zich op elk moment uitschrijven uit deze mailinglijst door de in elke e-mail vermelde uitschrijvingsinstructies (“Unsubscribe”) te volgen of door de intrekking van zijn toestemming bij de organisator te melden, zonder dat hierover andere kosten ontstaan dan de verzendingskosten tegen basistarief.

7.2 Aansprakelijkheidsbeperking

In geval van schade zoals fysieke letsels, sterftegevallen of gezondheidsschade alsook in geval van wettelijk verplichte aansprakelijkheid, bv. overeenkomstig de wetten inzake productaansprakelijkheid, die voortvloeit uit een nalatige of opzettelijke schending van de verplichtingen van de organisator of van zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn agenten, is de organisator aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In geval van andere schade neemt de organisator uitsluitend aansprakelijkheid op voor schade die voortvloeit uit de schending van een contractuele verplichting of een nalatige of opzettelijke schending van zijn verplichting door de organisator of door zijn wettelijke vertegenwoordiger of agent.

7.3 Vrijwaringsclausule Facebook

Deze promotieactie heeft geen band met Facebook en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

7.4 Toepasselijk recht

De uitvoering van de promotieactie en de deelnamevoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland voor alle deelnemers met vaste woonplaats in Duitsland, aan de wetten van de Republiek Oostenrijk voor deelnemers met vaste woonplaats in Oostenrijk, aan de wetten van de Republiek Zwitserland voor deelnemers met vaste woonplaats in Zwitserland, aan de wetten van de Republiek Frankrijk voor deelnemers met vaste woonplaats in Frankrijk, aan de wetten van de Republiek Italië voor deelnemers met vaste woonplaats in Italië en de wetten van het Koninkrijk Spanje voor deelnemers met vaste woonplaats in Spanje.

7.5 Salvatorische clausule

Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden volledig of gedeeltelijk niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In plaats van de niet-afdwingbare bepaling geldt dan die wettelijk toegestane bepaling, die zowel in letter als in geest op economisch gebied het dichtste bij de originele bepaling aanleunt. Hetzelfde geldt indien er een juridische leemte in deze deelnamevoorwaarden zou bestaan.


§ 8 – OVERIGE

8.1. De organisator behoudt zich het recht voor (i) om de promotieactie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verlengen of de einddatum te verschuiven, (ii) om de deelnamevoorwaarden zonder opgaaf van redenen en naar eigen goeddunken te wijzigen en (iii) om de promotieactie in te trekken voor redenen die buiten zijn controle zijn.

8.2. De inzendingen van de deelnemers, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op de inzendingen, worden bij het indienen ervan overgedragen aan de organisator. De deelnemer doet afstand van alle morele of andere aanspraken op zijn inzendingen en verklaart dat hij beschikt over alle nodige machtigen om de in deze deelnamevoorwaarde toegekende rechten te toe te kennen.

8.3. Alle vragen of kwesties die niet door deze deelnamevoorwaarden geregeld zijn, worden uitsluitend door de organisator beslist.

8.4. Indien een rechtbank vaststelt dat een of meerdere deelnamevoorwaarden (of delen ervan) ongeldig, onwettelijk of niet-afdwingbaar zijn, dan moet het desbetreffende deel in de nodige mate worden beschouwd als uit de deelnamevoorwaarden verwijderd. De geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere deelnamevoorwaarden blijft in dat geval onverlet.

8.6. In geval van een geschil in verband met de promotieactie of met deze bepalingen, zijn uitsluitend de desbetreffende rechtbanken (zie punt 7.4) bevoegd, maar pas nadat de organisator en de deelnemer onderling een akkoord hebben proberen te bereiken.
*Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Voorwaarden en Reglement!